Годишно отчетно събрание за 2021 г.

Читалищното настоятелство при ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905”

Ви кани на  ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  с дневен ред:

   1.Обсъждане и приемане на ГФО и ДДО за 2021 г.

   2. Обсъждане и приемане на бюджет за 2022 г.

   3. Разни

Събранието ще се проведе на 29.03 .2022г. от 18.30  ч. в читалището.

Поканват се всички членове да присъстват на ОТЧЕТНОТО  събрание, като същите трябва да потвърдят  присъствието си с подпис върху изпратената покана.

При липса на кворум, на основания ЗЮЛНЦ  и Устава на читалището, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

        14.03.2022 г.                                                           От читалищното настоятелство

ВЕЛИНГРАД                                 

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: